fbpx

ניתן להחליף משחק קופסא במשחק קופסא אחר,  תוך שבועיים מיום ביצוע הרכישה כאשר המוצר במצב תקין, לא נעשה בו שימוש ומוחזר באריזתו המקורית.

לקבלת החזר כספי יש להודיע על החזרת המוצר תוך שלושה ימים מקבלתו ולהחזיר את המוצר עד 7 ימים מיום קבלתו. 

שליחת המוצר ע”י הלקוח בדואר רשום\שליח לבית העסק, על חשבון הלקוח. 

 

ביטול עסקה על ידי הלקוח – על פי חוק הגנת הצרכת (חוק הגנת הצרכן התשמ”א ותקנותיו):
על פי חוק הגנת הצרכן, רשאי הספק לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם.על הלקוח חלה האחריות להחזיר את המוצר לספק באופן עצמי ועל חשבונו.

 

ביטול עסקה על ידי הספק:
הספק יהיה רשאי לבטל עסקה באופן מלא או חלקי במקרה של טעות אנוש, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

בנוסף לכך, שמורה לספק הזכות המלאה לביטול העסקה גם במקרים הבאים:
1. תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מהלקוח את היכולת להשלים את תהליך ההזמנה.
2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך תהליך המכירה והאספקה.
3. במקרה שהעסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או נציגיהם ו/או צד ג’ כלשהו.
4. התגלה כי המוצר אזל במלאי.

 

למען הסר ספק רשאי הספק לבטל את העסקה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

בכל מקרה של ביטול עסקה כאמור, הספק לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

 

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון, במסרון ו/או במייל לכתובת אותה ציין הלקוח.